ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์รับข้อร้องเรียนกระทรวงพลังงาน (กองตรวจราชการ) มีดังนี้

  • เว็บไซต์www.energy.go.th
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : inspector_g@energy.go.th
  • ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่ศูนย์รับข้อร้องเรียนกระทรวงพลังงาน
  • ที่อยู่ : กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2140 6080 - 82
  • Application โดยสามารถดาวน์โหลด Application ได้ที่